اخبار
1397/10/2 يكشنبه كتابخانه حجت الاسلام محسني جمي برگزار کرد یازدهمین نشست كتابخوان با معرفی4 کتاب یازدهمین نشست کتابخوان کتابخانه حجت الاسلام محسنی جمی در مدرسه ابتدایی نخبگان جم برگزار شد.    به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان بوشهر یازدهمین نشست کتابخوان کتابخانه حجت الاسلام محسنی جمی جم در مدرسه ابتدایی نخبگان جم برگزار شد.

در این نشست کتاب «101قصه از ازوپ » نوشته رتانا کوتچانارت توسط آرسس اسلمی، «هیچ چیز دیگر» توسط فرزین هاشمی، «حسنی را خواب برده، گردوها رو آب برده» نوشته محمدرضا یوسفی توسط ایلماز یزدان پناه و «بچه گرگ نازنین» نوشته فروزنده خداجو توسط رادوین قاسمی معرفی گردید.